NPEx NLMC THIS X-Lab

Name: Colobomatous microphthalmia, rhizomelic dysplasia syndrome (disorder) See more descriptions.

- Colobomatous microphthalmia, rhizomelic dysplasia syndrome (disorder)
- Colobomatous microphthalmia, rhizomelic dysplasia syndrome
- Microphthalmia, coloboma, rhizomelic skeletal dysplasia
Hide descriptions.
Concept ID: 764942005
Read Codes:
ICD-10 Codes: Q875
  •