NPEx NLMC THIS X-Lab

Name: Craniofrontonasal dysplasia with Poland anomaly syndrome (disorder) See more descriptions.

- Craniofrontonasal dysplasia with Poland anomaly syndrome (disorder)
- Craniofrontonasal dysplasia with Poland anomaly syndrome
- Webster Deming syndrome
Hide descriptions.
Concept ID: 720757001
Read Codes:
ICD-10 Codes: Q878
  •