NPEx NLMC THIS X-Lab

Name: Myxedema (disorder) See more descriptions.

- Myxoedema
- Myxedema
- Myxedema (disorder)
Hide descriptions.
Concept ID: 43153006
Read Codes:
ICD-10 Codes: E032 E890 E035 E033 E034 E018 E030 E031 E039 E038 P722