NPEx NLMC THIS X-Lab

Name: Neonatal thrombocytopenia due to platelet alloimmunization (disorder) See more descriptions.

- Neonatal alloimmune thrombocytopenia
- NAIT
- Isoimmune neonatal thrombocytopenia
- Alloimmune neonatal thrombocytopenia
- ANT - Alloimmune neonatal thrombocytopenia
- Neonatal thrombocytopenia due to platelet alloimmunization
- Neonatal thrombocytopenia due to platelet alloimmunization (disorder)
Hide descriptions.
Concept ID: 240305000
Read Codes: Q451y X20FL X20FM X70EX Xa08r
ICD-10 Codes: P610
  •