NPEx NLMC THIS X-Lab

Name: Tenalgia (finding) See more descriptions.

- Tenalgia
- Tenodynia
- Tendon pain
- Tenalgia (finding)
Hide descriptions.
Concept ID: 21545007
Read Codes:
ICD-10 Codes: M798